KONKURSY

Strony: [1] [2]

Dodano: 30.11.2018

KONKURS WIEDZY O MUZYCE POLSKIEJ- STANISŁAW MONIUSZKO


REGULAMIN

1.Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina i Filharmonię Świętokrzyską im. O.Kolberga w Kielcach. 2.Konkurs ma zasięg wojewódzki, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o muzyce polskiej wsród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych:
kl. 1-4
kl.5 -8
Program konkursu znajduje sie u nauczyciela muzyki - p. Waldemara Mazura i nauczycieli wychowawców.
4. Uczniowie chętni zgłaszają swoje uczestnictwo do 19 grudnia 2018 r.
5. Wybór uczniów do ekip reprezentujących szkołę zostanie dokonany na zasadzie wewnętrznych eliminacji w szkole.
6. Przesłuchania dryżyn odbędą sięwsiedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) w Sali im. Karola Anbilda w Filharmonii Świętokrzyskiej, ul. Żeromskiego 12 w Kielcach.
7. Każda z drużyn wylosuje 3 pytania: dwa z nich dotyczyć będzie życia i twórczości Stanisława Moniuszki, trzecie - jego muzyki: na podstawie wysłuchanego nagrania będzie trzeba określić utwór.
8. Wręczenie nagród nastąpi na koncercie kameralnym w dniu 19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00
ZAPRASZAMY

Dodano: 18.11.2018

„Konkurs wiedzy o Polsce”

W dniu 30 listopada odbędzie się konkurs wiedzy o Polsce dla uczniów klas III-VIII.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o kraju ojczystym, jego historii, geografii, kulturze, życiu społecznym i politycznym.

Konkurs będzie miał formę testu dostosowanego do wieku i oczekiwanych umiejętności uczniów.

Dodano: 05.06.2018

„Test o symbolach narodowych”

7 czerwca 2018 roku

                                          uczniowie klas IV – VII           

przystąpią do szkolnego

„Testu o symbolach narodowych”

realizowanego w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Test  został napisany w oparciu o :

·        Ustawę z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

·        Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

·        Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych( Dz. Ustaw, 5 maja 2016, poz.625),

a także w odwołaniu do podręczników z historii i wiedzy na wskazany temat nabytej podczas  lekcji  języka polskiego.

 

Zachęcamy do korzystania z tych źródeł podczas przygotowania do testu.

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 21.04.2018

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYMYSŁOWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W IV GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM Pod hasłem „BEZPIECZNIE W INTERNECIE”

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYMYSŁOWIE
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W IV GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
Pod hasłem
„BEZPIECZNIE W INTERNECIE”
KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z TERENU GMINY KUNÓW
Każda szkoła może nadesłać 3 prace uczniów klas I-III oraz 3 prace uczniów klas IV-VII.
Cele konkursu:
Zwiększenie świadomości o zagrożeniach czyhających na użytkowników w Internecie;
Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych
Uświadamianie dzieciom i młodzieży  szeregu konsekwencji i zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera, Internetu i mediów społecznościowych
Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci,
Rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci
Nagrody dla uczestników:
W każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną I, II, III miejsce oraz 2 wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Technika i format:
Plakat dotyczący zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych
Technika dowolna
Format: A3
Forma pracy: płaska
Opis pracy:
Praca powinna zostać opisana czytelnie imieniem i nazwiskiem, klasą i szkołą z której pochodzi uczeń w sposób trwały i nie powodujący naruszenia jej integralności i jakości (np. przyklejenie, a nie zszywanie do odwrotnej strony pracy kopii tabelki z danymi z formularza), oraz zawierać dołączony do pracy formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (patrz poniżej), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac. Prosimy nie przyklejać trwale formularza do pracy – najlepiej przyczepić formularz spinaczem biurowym do pracy,
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w materiałach promocyjnych i wystawach (z podaniem autorstwa reprodukowanych prac).
Prace nie spełniające określonych kryteriów nie będą oceniane

Termin składania prac
Prace należy składać w terminie do 09.05.2018r. na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Wymysłów, ul. Wesoła 43
27-415 Kunów
Ogłoszenie wyników odbędzie się w PSP w Wymysłowie ( o terminie poinformujemy telefonicznie)
Więcej informacji pod numerem tel. 41 262 47 81 – Wioleta Żelazowska, Magdalena Leszczyńska
Serdecznie zapraszamy

Załącznik 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Ja niżej podpisany (-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.
Oświadczam, że:
1)przystępuję do Konkursu dobrowolnie;
2)złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich , jest mojego autorstwa, a prawo do pracy nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom;
3)wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem moich danych osobowych (imię, nazwisko, wiek/klasa, szkoła) ujawnionych poniżej;
4)majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przenoszę nieodpłatnie na Organizatora;
5)przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wskazanych niżej danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu  wskazanym w Regulaminie Konkursu. Poniższe dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem świadom (-a) przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany.Imię i nazwisko autora
   
Klasa   
Nazwa i numer szkoły

   
Adres i telefon/fax. Szkoły

   
Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana   
Tytuł pracy   

Miejscowość _______________, data _________________


podpis1 _______________________


_______________________
1
w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na treść oświadczenia w imieniu Uczestnika Konkursu składa rodzic/opiekun.


Strony: [1] [2]Publiczna Szkoła Podstawowa
Przedszkole "Stokrotka"
w Wymysłowie

ul. Wesoła 43
27-415 Kunów

KONTAKT:
tel/fax: (41) 262-47-81
mail: spwymyslow@poczta.onet.pl
 
Ogółem: 408377
Dzisiaj: 44
On-line: 1

UWAGA: Na stronie wykorzystujemy pliki cookie, aby analizować ruch. Korzystając z niej zgadzasz się na to.

Optymalizacja dla Mozilla Firefox - rozdzielczość pozioma min 640px max 1900px                 Projekt: _DM_