KOMUNIKATY


Komunikat z dnia: 2020.09.01

Stypendium szkolne

INFORMACJA

Urząd miasta i Gminy w Kunowie informuje, że

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

należy składać w terminie

Od 1 września do 15 września 2020 roku.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje

dostępne są w pokoju 216 Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

Komunikat z dnia: 2020.08.27

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie informuje,

że Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się 1 września 2020 r. w godzinach:

- oddział przedszkolny – godz. 8.00

- klasy I,II,III – godz. 8.30

- klasy IV,V,VI – godz. 9.00

- klasy VII,VIII – godz. 9.30

W tym dniu nie kursuje autobus szkolny.

Komunikat z dnia: 2020.08.27

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie informuje,

że Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się 1 września 2020 r. w godzinach:

- oddział przedszkolny – godz. 8.00

- klasy I,II,III – godz. 8.30

- klasy IV,V,VI – godz. 9.00

- klasy VII,VIII – godz. 9.30

W tym dniu nie kursuje autobus szkolny.

Komunikat z dnia: 2020.06.05

Dni wolne od zajęć

Dzień 11 czerwca jest dniem wolnym od zajęć – Boże Ciało.

Dzień 12 czerwca jest dniem wolnym od zajęć – dzień tzw. „dyrektorski”.

Dni 16 – 18 czerwca są dniami wolnymi od zajęć – egzaminy ósmoklasisty.

 Bożena Wijata

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie

Komunikat z dnia: 2020.05.19

Informacja do Rodziców!


Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej zmieniającymi rozporządzenia
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

·         od 25 maja 2020r. istnieje możliwość zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III,

·         od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej mogą korzystać
z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty (chętni uczniowie zgłaszają się do wychowawcy, następnie zostanie ustalony harmonogram spotkań)

·         od 1 czerwca 2020 r. uczniowie szkoły podstawowej mogą korzystać z konsultacji
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne (proszę o zgłaszanie się chętnych uczniów do wychowawców)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie w chwili obecnej będzie pracowała zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Rodzice, którzy zadeklarują uczęszczanie dziecka do szkoły od 25 maja b.r. będą zobowiązani do zapoznania się z procedurami, które dostępne są w placówce oraz do złożenia u dyrektora szkoły stosownych oświadczeń. Pozostałe ustalenia będą omówione na terenie placówki.

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie dziecka w domu z obawy o jego zdrowie i swojej rodziny nadal będzie kontynuowana praca zdalna.

Proszę o zapoznanie się Rodziców uczniów klas I i II z przesłaną informacją ze szkoły na podane przez Państwa do wychowawców adresy poczty elektronicznej.

 

Bożena Wijata

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie

 

Komunikat z dnia: 2020.04.26

KOMUNIKAT (dla uczniów i rodziców)

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie z dnia 24.04.2020 roku informuje, 
że tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach:

- 16 czerwca 2020 roku (wtorek)  -  godz. 9.00 - język polski

- 17 czerwca 2020 roku (środa)  - godz. 9.00 - matematyka

- 18 czerwca 2020 roku (piątek) - godz. 9.00 - język angielski

Termin dodatkowy to 7, 8 i 9 lipca 2020 roku. Ogłoszenie wyników egzaminów i przekazanie świadectw nastąpi do 31 lipca 2020 roku.
Bożena Wijata- dyrektor PSP w Wymysłowie

Komunikat z dnia: 2020.04.19

KOMUNIKAT

Do 26 kwietnia 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Kształcenie na odległość będzie odbywało się według dotychczasowych zasad i zgodnie z ustalonym planem zajęć. Koordynatorami są wychowawcy poszczególnych klas.

Przesunięciu ulega też termin egzaminu dla klasy VIII oraz terminy rekrutacji do szkół średnich. Najnowsze informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Komunikat z dnia: 2020.04.09

Życzenia

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i w siłę człowieka.

Życzymy wszystkim, aby Święta Wielkanocne

każdemu przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość,

by stały się źródłem wzmacniania ducha!

 

Niech radosne Alleluja będzie dla Was ostoją miłości i wiary,

pogoda ducha niech towarzyszy w trudach każdego dnia,

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

 

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych

życzą Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie.

 

 

Komunikat z dnia: 2020.03.24

Komunikat

KOMUNIKAT
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WYMYSŁOWIE

 

Na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 i 492),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

po uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę

ustala się następujący sposób pracy zdalnej szkoły w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.:

·               Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie będzie prowadzić kształcenie na odległość.

·               Rozpocznie się kontynuacja realizacji podstawy programowej.

·               Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów (w klasach IV-VIII), przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

·               Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

·               We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość będzie wykorzystywać adresy poczty elektronicznej uczniów lub ich rodziców/ opiekunów prawnych, a w razie potrzeby także numery telefonów uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych.

·               Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców/ opiekunów prawnych o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

·               Harmonogram zajęć zdalnych poszczególnych klas ustalony z nauczycielami będzie uwzględniał równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia, zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów (szczegółowe informacje znajdują się na stronie szkoły – Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci).

·               W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. Zatem każdy wychowawca w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi określi formy i zasady kontaktu i konsultacji nauczyciela z rodzicami/ opiekunami prawnymi i uczniami.

·               Wychowawcy przekażą uczniom i rodzicom/ opiekunom prawnym tygodniowy plan zajęć, który również będzie zamieszczony na stronie i profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebooku.

·               Nauczyciele mają obowiązek określić i poinformować rodziców/opiekunów prawnych, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

·               Nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców/opiekunów prawnych o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka w ramach zajęć rewalidacyjnych.

·               Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.

·               Szkolni pedagodzy pełnią dyżur dla uczniów i rodziców/ opiekunów prawnych w ustalonych przez siebie godzinach.

·               Wszyscy prowadzący zajęcia mają obowiązek ich dokumentowania według przyjętego wzoru.

 

Komunikat z dnia: 2020.03.22

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE PSP W WYMYSŁOWIE!

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19”.

Nowy dokument wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 roku. Sytuacja, w której jesteśmy wymaga od nas wszystkich zrozumienia, współpracy i  wsparcia naszych uczniów a Waszych dzieci. Ostatni tydzień pokazał, że wszyscy radzimy sobie realizując zdalną naukę. Uczniowie wspierani przez Rodziców, kierowani przez Nauczycieli, przy ścisłej współpracy z Wychowawcami wykonali bardzo dobrze powierzoną pracę. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania!

Do 25 marca 2020 roku pracujemy w domach tak jak dotychczas. Pod koniec tygodnia rozpoczynamy kształcenie na odległość, które umożliwi realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. O ustalonych formach dalszej pracy Wychowawcy będą informować na bieżąco. Powodzenia! 

Komunikat z dnia: 2020.03.12

WAŻNE

W dniach od 12 do 13 marca br. w szkole zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Od 16 do 25 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Komunikat z dnia: 2020.03.11

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

·         poradni psychologiczno-pedagogicznych;

·         specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

·         młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

·         przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

·         szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

·         szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

·         zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;

·         12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

·         od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

·         poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

·         od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

·         poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

·         możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

·         w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

·         uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

·         od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

·         śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

·         ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

·         zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·         jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·         przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·         śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

·         pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

·         przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·         odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

·         przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

·         dziennik elektroniczny;

·         strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

·         mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

·         Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

·         Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Komunikat z dnia: 2020.02.26

Rekrutacja

Ruszyła rekrutacja do pierwszej klasy i do oddziału przedszkolnego.

Termin składania dokumentów od 24.02 do 16.03.2020 r.

Dokumenty dostępne są u wychowawców oddziału przedszkolnego
oraz na stronie szkoły.

Zapraszamy 

Komunikat z dnia: 2020.01.16

Spotkanie z Rodzicami

23 stycznia 2020 r. o godz. 16.30 - SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII

24 stycznia 2020 r. od godz. 16.00 do 19.00 - ZABAWA CHOINKOWA DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII (stroje karnawałowe mile widziane)

Komunikat z dnia: 2020.01.07

Koncert kolęd i pastorałek w kościele

12 stycznia 2020r. (niedziela) w Kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz. 12.00 odbędzie się msza święta w intencji śp. Danuty Chojnackiej oraz Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy

Komunikat z dnia: 2019.12.03

Spotkanie z Rodzicami

11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 16.10 odbędzie się Spotkanie z Rodzicami Uczniów kl. I-VIII

o godz .16.30 odbędą się "Jasełka" oraz Kiermasz ozdób świątecznych.
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2019.11.16

Wywiadówka

20 listopada (środa) godz. 16.30 - Spotkanie z Rodzicami uczniów kl. I - VIII.

ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2019.10.30

31 października 2019 r.

31 października 2019 r. (czwartek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Komunikat z dnia: 2019.10.07

Uwaga!

W czwartek 10 października 2019 r. odjazdy autobusu spod szkoły po lekcjach będą wcześniej o 1 godzinę, tj.  Boksycka o godz. 12:53, Karczma Miłkowska godz. 14.05

W piątek 11 października 2019 r. uczniów  obowiązuje strój galowy.

14 października 2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Komunikat z dnia: 2019.09.17

Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I – VIII odbędzie się 19 września 2019 r. (czwartek)  o godz. 16.30
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2019.09.13

Odjazdy autobusu szkolnego w poniedziałek 16 września

Uwaga!
W poniedziałek 16 września odjazdy autobusu spod szkoły po lekcjach będą wcześniej o 1 godzinę, tj.  Boksycka o godz. 12:53, Karczma Miłkowska godz. 13:57. Lekcje odbywają się normalnie.

Komunikat z dnia: 2019.09.08

Dożywianie dzieci

Dożywianie dzieci w przedszkolu i szkole rozpoczyna się od 10 września 2019 r. (od wtorku)

Komunikat z dnia: 2019.08.28

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 8.00 - ZAPRASZAMY

Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz. 7.00

Komunikat z dnia: 2019.08.28

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się dnia 02.09.2019r. o godz.8.00 - ZAPRASZAMY

Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz.7.00

Komunikat z dnia: 2019.08.21

Wyprawka dla pierwszoklasisty na rok szkolny 2019/2020

 • plecak/tornister
 • piórnik
 • zeszyty (w cienkie linie - czerwone i niebieskie), w kratkę
 • śniadaniówka + bidon
 • ołówek
 • temperówka
 • gumka
 • klej w sztyfcie
 • nożyczki z zaokrąglonymi końcami
 • kredki ołówkowe i świecowe
 • farby plakatowe + 2 pędzle o różnej grubości + pojemnik na wodę, fartuszek
 • mazaki
 • blok rysunkowy biały i kolorowy
 • blok techniczny biały i kolorowy
 • papier kolorowy (wycinanki)
 • bibuła kolorowa
 • plastelina
 • podkładka do plasteliny
 • 2 teczki z gumką (na prace plastyczne)
 • strój gimnastyczny (granatowe spodenki, biała koszulka, buty sportowe  na białej podeszwie, dres na chłodniejsze dni, skarpetki, worek)
 • obuwie na zmianę + worek
 • strój galowy

Komunikat z dnia: 2019.06.18

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 19.06.2019 r.

trasa I: Kunów - Boksycka - Wymysłów
PRZYWOZY - godz.7.45 - PSP w Wymysłowie
ODWOZY - Nie kursuje

trasa II - Kunów - Miłkowska Karczma - Wymysłów
PRZYWOZY - 7.15 - PSP w Wymysłowie
ODWOZY - godz. 10.25 - PSP w Wymysłowie

Komunikat z dnia: 2019.06.12

Koniec roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się dnia 19 czerwca (środa) o godz. 9.00 - ZAPRASZAMY

Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz. 8.00

Komunikat z dnia: 2019.06.11

Skrócone zajęcia lekcyjne

W dniach 12-18.06 autobus szkolny będzie odjeżdżał o godzinie:
11.53 - Boksycka
12.37 - Miłkowska Karczma

ZMIANA GODZIN LEKCYJNYCH
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.15 – 9.45
9.50 – 10.20
10.25 – 11.05
OBIAD 11.05-11.20
11.20 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
BEZ ZMIAN


Komunikat z dnia: 2019.06.11

Skrócone zajęcia lekcyjne

W dniach 12-18.06.2019 r. -  autobus szkolny będzie odjeżdżał o godzinie:
11.53 - Boksycka
12.37 - Miłkowska Karczma

ZMIANA GODZIN LEKCYJNYCH
800 – 830
835 – 905
915 – 945
950 – 1020
1025 – 1105
OBIAD 1105-1120
1120 – 1200
1205 – 1235
1240 – 1310

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
BEZ ZMIAN


Komunikat z dnia: 2019.05.30

ZMIANA GODZIN LEKCYJNYCH 31. 05. 2019 r. (PIĄTEK)

·          800 – 840

·          845 – 920

·          925 – 1000

·         1010 – 1050

·         1055 – 1130

OBIAD 1130 – 1150

·         1150 – 1230

·         1240 – 1320

·         1330 – 1415

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE I ODJAZDY AUTOBUSÓW BEZ ZMIAN

 


Komunikat z dnia: 2019.05.16

Spotkania z Rodzicami

Dnia 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami, uczniów jadących na wycieczkę w Bieszczady. O godz 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów kl.I - VIII
23 maja 2019 r. o godz. 13.00 - w ramach obchodów tygodnia zdrowia  - Zapraszamy rodziców na spotkanie z dietetykiem

Komunikat z dnia: 2019.04.11

INFORMACJA

15,16,17 kwietnia 2019 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Zajęcia dydaktyczne - odwołane

W dniu 12 kwietnia 2019 r. autobus spod szkoły w Wymysłowie na trasie Miłkowska Karczma - Janik - Wymysłów - Kunów odjeżdża o godz. 12:47. Kurs poranny bez zmian.
Autobus na trasie Wymysłów - Boksycka - Kunów -  odjazd spod szkoły - 12:00. Kurs poranny bez zmian.
W dniach 15,16,17 kwietnia autobus poranny na trasie Miłkowska Karczma - Janik - Wymysłów - Kunów bez zmian.
Kurs autobusu powrotnego dla dzieci klasy ósmej w godzinach:
15.04.2019 r. - godz.11:25
16.04.2019 r. - godz. 11:10
17.04.2019 r. - godz.10:55
Autobus na trasie Wymysłów - Boksycka - Kunów w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r. nie kursuje

Komunikat z dnia: 2019.04.04

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

poniedziałek 08.04.2019 r.,     wtorek 09.04.2019 r.,      środa 10.04.2019 r.

godz. 9:30 w Kościele pw. Chrystusa Nauczyciela (Kolonia Robotnicza)
Rodzice zobligowani są zapewnić opiekę dzieciom w drodze do kościoła i z kościoła do szkoły.
Od godz. 12:00 będą realizowane zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym planem.
SZKOŁA ZAPEWNIA CAŁODZIENNĄ OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ.
Prosimy o wcześniejsze powiadomienie czy dziecko w dniach 08-10.04.2019 r. będzie korzystało ze stołówki szkolnej
(obiady będą wydawane o godz. 11:30)

Komunikat z dnia: 2019.04.04

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

poniedziałek 08.04.2019 r.

wtorek 09.04.2019 r.
środa 10.04.2019 r.
godz. 9:30 w Kościele pw. Chrystusa Nauczyciela (Kolonia Robotnicza)
Rodzice zobligowani są zapewnić opiekę dzieciom w drodze do kościoła i z kościoła do szkoły.
Od godz. 12:00 będą realizowane zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym planem.
SZKOŁA ZAPEWNIA CAŁODZIENNĄ OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ.
Prosimy o wcześniejsze powiadomienie czy dziecko w dniach 08-10.04.2019 r. będzie korzystało ze stołówki szkolnej
(obiady będą wydawane o godz. 11:30)

Komunikat z dnia: 2019.03.12

WYWIADÓWKA

WYWIADÓWKA kl. I-VIII - 20 marca 2019 r. (środa) godz. 16.30 oraz SPOTKANIE RODZICÓW Z UDZIAŁEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY KUNÓW PANEM LECHEM ŁODEJEM.
Zapraszamy wszystkich rodziców.

Komunikat z dnia: 2019.01.23

PRZYPOMINAMY

28 stycznia 2019 r.(poniedziałek) - wyjazd dzieci z przedszkola i kl. I - IV do Starachowic. Zbiórka o godz. 8.00

Spotkanie z Rodzicami odbędzie się 30.01.2019 r. o godz. 16.30

ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2019.01.12

ODWOŁANY KONCERT W KOŚCIELE - 13.01.2019

Koncert kolęd i pastorałek w kościele - ODWOŁANY

Komunikat z dnia: 2019.01.07

"Koncert kolęd i pastorałek" w kościele

13 stycznia 2019 r. (niedziela) o godz. 9.30 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Św. odbędzie się "Koncert kolęd i pastorałek" w wykonaniu uczniów kl. I-VIII.

Serdecznie zapraszamy

Komunikat z dnia: 2018.12.06

Spotkanie z Rodzicami

12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16.30 odbędzie się Spotkanie z Rodzicami uczniów kl. I - VIII
o godz. 17.00 zapraszamy na "Jasełka" oraz kiermasz ozdób świątecznych.

Komunikat z dnia: 2018.11.21

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

21 listopada 2018 r. (środa) godz. 17.00 - SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KLAS I-III I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DO RADY RODZICÓW

Komunikat z dnia: 2018.11.19

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW

21 listopada 2018 r. (środa) - SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KLAS I-III I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DO RADY RODZICÓW

Komunikat z dnia: 2018.11.18

KARTKA URODZINOWA DLA ALANA!

Samorząd Uczniowski wraz pedagogiem szkolnym zapraszają wszystkich: uczniów, rodziców oraz nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie do włączenia się w akcję:
KARTKA URODZINOWA DLA ALANA! 
Alan to mały bohater z Mielca żyjący w spektrum autyzmu. 28 listopada obchodzi 4 urodziny :)   świętujmy razem z Nim i podarujmy chłopcu magiczną kartkę urodzinowąJ
Kartki prosimy przekazywać do pani: Anny Gębury i Wiolety Żelazowskiej w terminie do 23 LISTOPADA 2018 r.

 

Komunikat z dnia: 2018.11.08

12 listopada 2018 r.

12 listopada 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole i przedszkolu.

Komunikat z dnia: 2018.11.05

SPOTKANIE Z RODZICAMI

7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 16.30 - SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KL. I - VIII ORAZ UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI.

ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2018.10.28

2 listopada

2 listopada 2018 r. (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Komunikat z dnia: 2018.09.18

Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I – VIII odbędzie się 19 września 2018 r. (środa)  o godz. 16.30

ZAPRASZAMY


Komunikat z dnia: 2018.09.05

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 10 września 2018 r.

od 10 września 2018 r. 

trasa I: Kunów – Boksycka - Wymysłów

PRZYWOZY  

- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY 

- godz.13.53 - PSP w WYMYSŁOWIE

 

trasa II: Kunów - Miłkowska Karczma - Wymysłów

PRZYWOZY

-godz.7.15 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY

- godz.14.37 - PSP w WYMYSŁOWIE

Szczegółowy rozkład jazdy autobusu szkolnego z przystankami wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń. Prosimy o zapoznanie się.

 

Komunikat z dnia: 2018.08.31

Autobus szkolny

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 

 

3 września 2018 r.

trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów

 

PRZYWOZY  

- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY 

- godz.11.00 - PSP w WYMYSŁOWIE

 

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY

-godz.7.15 - PSP w Wymysłowie

ODWOZY

- godz.11.10 - PSP w WYMYSŁOWIE

 

4-7 września 2018 r.

trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY 

- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY 

-godz.12.30 - PSP w WYMYSŁOWIE 

 

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY 

- godz.7.15 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY 

-godz.12.20 - PSP w WYMYSŁOWIE 

Szczegółowy rozkład jazdy autobusu szkolnego wraz z przystankami wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń.

Prosimy o zapoznanie się.

 

Komunikat z dnia: 2018.08.28

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się dnia 3 września 2018r. o godz.9.00 - ZAPRASZAMY
Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz.8.00

Komunikat z dnia: 2018.08.26

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA KLASY 1 27-31.08.2018

Zapraszamy uczniów kl.I na zajęcia adaptacyjne od godz. 8.30 do 10.00

Komunikat z dnia: 2018.06.21

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ 22 CZERWCA O GODZ. 9.00 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2018.05.15

Wywiadówka

22 maja 2018 o godz. 16.30 odbędzie się Spotkanie z Rodzicami uczniów kl. II - VII
o godz. 17.00 Zapraszamy na akademię z okazji "Dnia Matki"

Komunikat z dnia: 2018.04.27

Dni wolne

30 kwietnia, 2 maja, 4 maja - dni wolne od zajęć edukacyjnych.
Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Komunikat z dnia: 2018.04.06

Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas II - VII odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30

ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2018.03.26

Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna od 29.03 - 03.04.2018 r.

Komunikat z dnia: 2018.03.22

Autobus szkolny 23.03.2018 r.

W piątek 23 marca 2018 r. autobusy szkolne po zajęciach wyjeżdżają ze szkoły o 30 minut wcześniej.

Komunikat z dnia: 2018.03.14

Rekolekcje wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W KOŚCIELE POD WEZWANIEM CHRYSTUSA NAUCZYCIELA ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 19.03 - 21.03. 2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa) o godz. 9.00

Rodzice proszeni są o zapewnienie opieki dzieciom w drodze do i z kościoła.

Komunikat z dnia: 2018.03.09

SPOTKANIE Z RODZICAMI

SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI Z PRZEDSZKOLA ODBĘDZIE SIĘ 13.03.2018 r. o godz. 16.00
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2018.02.22

UWAGA! Zmiana planu na dzień 26.02.2018 r.

Zmiana planu na poniedziałek 26.02.2018 r. podany jest w zakładce "Dla Uczniów" (informacje bieżące)

Komunikat z dnia: 2018.02.22

UWAGA! Zmiana planu na dzień 26.02.2018 r.

Plan na poniedziałek  26.02.2018 r. podany jest w zakładce "Dla uczniów"

Komunikat z dnia: 2018.02.12

Ferie zimowe

Ferie zimowe od 12.02.2018 r. do 23.02.2018 r. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo -  wychowawcze w godz. od 9.00 do 13.00. W piątek 23.02.2018 r. świetlica nieczynna.

Komunikat z dnia: 2018.01.31

UWAGA! Zmiana terminu Balu Karnawałowego w Przedszkolu

BAL KARNAWAŁOWY w Przedszkolu - 5 lutego (poniedziałek) godz.16.30 - 18.30

ZABAWA CHOINKOWA dla Uczniów - 7 lutego (środa) godz. 17.00 - 19.00

ZAPRASZAMY


Komunikat z dnia: 2018.01.26

Wywiadówka

Spotkanie z Rodzicami uczniów kl.II - VII odbędzie się 30 stycznia 201 8r. (wtorek) o godz. 16.30
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.12.27

Zimowa przerwa świąteczna

Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów szkoły od 23 do 31 grudnia 2017 r.
2 stycznia 2018 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Komunikat z dnia: 2017.12.11

SPOTKANIE Z RODZICAMI

13.12.2017 r. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami klas II-VII. O godz.17.00 - "Jasełka" w wykonaniu uczniów oraz kiermasz ozdób świątecznych. SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Komunikat z dnia: 2017.10.29

SPOTKANIE Z RODZICAMI

7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz.16.30 odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów kl.II-VII
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.10.29

SPOTKANIE Z RODZICAMI

7 listopada (wtorek) o godz.16.30 odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów kl.II-VII
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.09.14

SPOTKANIE Z RODZICAMI

19 września 2017 r. o godz.16.30
Zapraszamy Rodziców uczniów kl. II - VII
na spotkanie

Komunikat z dnia: 2017.09.08

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 11 września 2017 r.

od 11 września 2017 r. 

trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY  
- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE
ODWOZY 
- godz.13.53 - PSP w WYMYSŁOWIE

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów
PRZYWOZY
-godz.7.15 - PSP w Wymysłowie
ODWOZY
- godz.14.37 - PSP w WYMYSŁOWIE
Szczegółowy rozkład jazdy autobusu szkolnego z przystankami wywieszony w szkole na tablicy ogloszeń
Prosimy o zapoznanie się.

Komunikat z dnia: 2017.09.01

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniach 04-08 września 2017 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 

4 września 2017 r.
trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY  
- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE
ODWOZY 
- godz.10.40 - PSP w WYMYSŁOWIE

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów
PRZYWOZY
-godz.7.15 - PSP w Wymysłowie
ODWOZY
- godz.10.15 - PSP w WYMYSŁOWIE

5-8 września 2017 r.
trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów
PRZYWOZY 
- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE
ODWOZY 
-godz.12.30 - PSP w WYMYSŁOWIE 

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów
PRZYWOZY 
- godz.7.15 - PSP w WYMYSŁOWIE
ODWOZY 
-godz.12.20 - PSP w WYMYSŁOWIE 
Szczegółowy rozkład jazdy autobusu szkolnego wraz z przystankami wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń.
Prosimy o zapoznanie się.

Komunikat z dnia: 2017.08.25

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się dnia 4 września 2017r. o godz.9.00 - ZAPRASZAMY
Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz.8.00

Komunikat z dnia: 2017.06.21

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I PRZEDSZKOLNEGO odbędzie się 23 czerwca (piątek) o godz. 9.00
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.05.21

WYWIADÓWKA

23 maja (wtorek) o godz.16.30 SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VI. O godz. 17.00 AKADEMIA Z OKAZJI DNIA MAMY. ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.05.13

UWAGA NA OPRYSK!

BOISKO NIECZYNNE DO ODWOŁANIA ZE WZGLĘDU NA REMONT.

UWAGA NA OPRYSK! GROZI ZATRUCIEM!

Komunikat z dnia: 2017.04.12

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Wiosenna przerwa świąteczna 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY
od 13-18 kwietnia 2017 r.

Komunikat z dnia: 2017.04.12

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów szkoły od 13-18 kwietnia 2017 r.

Komunikat z dnia: 2017.04.03

Spotkanie z rodzicami

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VI 

ODBĘDZIE SIĘ 6 KWIETNIA 2017 r. (CZWARTEK) 
O GODZ. 16.30
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.03.28

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Św.

Ćwiczenia rekolekcyjne dla dzieci odbędą się w dniach 03,04,05 kwietnia 2017 r.w godz. 9.30 – 11.00

Rodzice proszeni są o zapewnienie opieki dzieciom w drodze do i z kościoła.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Świetlica jest czynna od godz. 6.30 – 16.30

Komunikat z dnia: 26.02.2017

SPOTKANIE - PRELEKCJA

02.03.2017r. o godz.16.30 odbędzie się prelekcja- "E-Uzależnienia - nadmierne korzystanie z internetu i gier komputerowych przez dzieci i młodzież. ZAPRASZAMY Spotkanie z wychowawcami klas dla chętnych rodziców.

Komunikat z dnia: 18.01.2017

WYWIADÓWKA

24.01.2017r.(wtorek) godz. 16.30 Spotkanie z Rodzicami ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 26.10.2016r.

31 października - Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Przedszkolne nieczynne. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Komunikat z dnia: 21.10.2016r.

Wywiadówka

25.10.2016r.(wtorek) godz. 16.30 Spotkanie z Rodzicami ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 16.09.2016

Wywiadówka

20.09.2016r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 22.08.2016r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole i przedszkolu odbędzie się 1 września o godz.9.00 1 września Przedszkole otwarte w godz. 7.30 - 16.30, od 2 września w godz. 6.30 - 16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 21.05.2016

Wywiadówka

dnia 24 maja(wtorek) o godz.16.30 - Wywiadówka, o godz. 17.00 - koncert z okazji Dnia Matki ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 30.03.2016r.

Wywiadówka

12.04.2016r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 01.03.2016r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

PIĄTEK 11.03.2016 r. Godz. 9.30 - Msza święta z nauką dla dzieci SOBOTA 12.03.2016 r. DZIEŃ SPOWIEDZI GODZ. 15.00 – 18.00 Godz.14.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich NIEDZIELA 13.03.2016 r. Godz. 12.00 - Msza święta z nauką dla dzieci Rodzice proszeni są o zapewnienie opieki dzieciom w drodze do i z kościoła.

Komunikat z dnia: 11.01.2016r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI odbędzie się 14 stycznia (czwartek) o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 02.01.2016r.

Świąteczna przerwa zimowa

Przerwa świąteczna od 23.12.2015r. do 06.01.2016r

Komunikat z dnia: 1.12.2015

Wieczór kolęd i pastorałek

08.12.2015r. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami klas I-VI. o godz.17.00 - Wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 25.10.2015r.

Wywiadówka

Spotkanie z Rodzicami kl.I-VI odbędzie się 27.10.2015r. o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 21.10.2015r.

Ślubowanie klasy I

Uroczyste Ślubowanie klasy I odbędzie się 27.10.2015r. o godz. 12.00 Uczniowie przychodzą do szkoły w strojach galowych i bez podręczników. Rodziców zapraszamy na godz.11.30

Komunikat z dnia: 07.09.2015

Zaproszenie na festyn

Stowarzyszenie PRZYJAZNA SZKOŁA i RADA RODZICÓW zapraszają na Festyn Rodzinny \" Święto Pieczonego Ziemniaka\", który odbędzie się 13.09.2015r. o godz.15.30

Komunikat z dnia: 17.08.2015r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Szkoła: 1 września o godz.9.00 Przedszkole: przedszkole pracuje w godz. 7.30 - 16.00 Nie ma uroczystego rozpoczęcia. Zapraszamy Rodziców na spotkanie 2 września o godz. 15.30 Od 2 września Przedszkole działa od 6.30 do 16.30

Komunikat z dnia: 24.06.2015r.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w szkole o godz.9.00, a w przedszkolu o 12.30 - ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 25.05.2015r.

Spotkanie z Rodzicami

Dnia 27 maja 2015r. o godz.16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami kl. I-VI oraz uroczysta akademia z okazji Dnia Matki.ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 07.04.2015r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI odbędzie się 15 kwietnia 2015r. o godz. 16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 12.03.2015 r.

Zaproszenie na Spotkanie Organizacyjne dotyczące nauki dzieci w klasie I

ZAPRASZAMY Rodziców dzieci 5 i 6 -letnich urodzonych w latach 2008 i 2009 na Spotkanie Organizacyjne dotyczące nauki dzieci w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 18 marca (środa) godz.15:00

Komunikat z dnia: 25.02.2015r.

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci w Parafii Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędą się od 9 do 11 marca 2015r. o godz. 9.00

Komunikat z dnia: 08.12.2014 r.

Wieczór kolęd i pastorałek

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie PSP w Wymysłowie zapraszają 10 grudnia o godz. 17.30 na \"Wieczór kolęd i pastorałek\" oraz kiermasz ozdób świątecznych.

Komunikat z dnia: 29.10.2014r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami kl. I-VI odbędzie się 5 listopada (środa)o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 07.09.2014r.

Zaproszenie na festyn

Stowarzyszenie PRZYJAZNA SZKOŁA i RADA RODZICÓW zapraszają na Festyn Rodzinny \" Święto Pieczonego Ziemniaka\", który odbędzie się 14.09.2014r. o godz.15.00

Komunikat z dnia: 01.09.2014

Spotkania z rodzicami

Spotkanie z rodzicami przedszkolaków - 3 września godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły - 10 września godz. 17.00 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 25.06.2014r.

Zaproszenie na festyn "Przedszkolne atrakcje na udane wakacje"

Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole "STOKROTKA" w Wymysłowie zapraszają na festyn "Przedszkolne atrakcje na udane wakacje" dnia 27 czerwca 2014r. w godz. 16.30 - 19.30

Komunikat z dnia: 26.05.2014r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VI odbędzie się 28 maja o godz.16.30 O godz. 17.00 - Uroczysta akademia z okazji Dnia Matki ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 19.03.2014r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VI odbędzie się 26 marca o godz.16.30 O godz. 17.30 - Spotkanie z Radą Rodziców

Komunikat z dnia: 07.03.2014r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2014/2015 17 marca 2014r. - 16 kwietnia 2014r. - przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami w przedszkolu 17 kwietnia 2014r. - 25 kwietnia 2014r. - postępowanie rekrutacyjne 28 kwietnia 2014r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Komunikat z dnia: 24.01.2014

Wywiadówka

Dnia 30.01.2014r (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów kl. I-VI. ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 29.11.2013

Jasełka

Dnia 11 grudnia 2013r. o godz.17.30 odbędą się "Jasełka" w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy

Komunikat z dnia: 29.10.2013

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami klas I-VI odbędzie się 6 listopada (środa) o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 11.09.2013

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI odbędzie się 18.09.2013r. o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 30.08.2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów i przedszkolaków odbędzie się 2 września o godz. 9.00 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 17.05.2013

Wywiadówka

22 maja 2013r. o godz.16.30 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki.Po występie zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas I-VI.

Komunikat z dnia: 22.03.2013

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami kl. I-VI odbędzie się 10.04.2013r. o godz. 16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 14.12.2012r.

Wieczór kolęd i pastorałek

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie PSP w Wymysłowie zapraszają 19 grudnia o godz. 17.00 na \"Wieczór kolęd i pastorałek\" oraz wystawę ozdób świątecznych. ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 02.11.2012

Wywiadówka

7 listopada o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami kl. I-VI ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 13.09.2012r.

FESTYN

Stowarzyszenie PRZYJAZNA SZKOŁA i RADA RODZICÓW zapraszają na Festyn rodzinny \" Święto Pieczonego Ziemniaka\", które odbędzie się 16.09.2012r. o godz.15.00

Komunikat z dnia: 11.09.2012r.

Spotkanie z rodzicami

12 września o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami kl. I-VI ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 29.08.2012

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/13

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13 odbędzie się 3 września o godz. 9.00 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 27.06.2012r.

Festyn dla dzieci

Festyn „Przedszkolne atrakcje na udane wakacje” odbędzie się 29 czerwca w godz.16-19. ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 14.05.12r.

Wycieczka do Nowej Słupi

24 maja (czwartek) - wycieczka do Nowej Słupi klas 0-V na warsztaty edukacyjne (koszt wycieczki - 18zł)

Komunikat z dnia: 14.05.12r.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Matki

23 maja (środa) o godz 16.30 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki oraz spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-V

Komunikat z dnia: 26.03.2012r

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 28.03.2012r.(środa) o godz. 16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 13.marca 2012r.

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne odbywają się w dniach 19-21marca Rodzice/prawni opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczeństwo podczas drogi do i z kościoła

Komunikat z dnia: 27.01.2012r.

Wywiadówka

1 lutego o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami klas I-V. Zapraszamy

Komunikat z dnia: 15.01.2012r.

Zabawa choinkowa

Zabawa Choinkowa odbędzie się 18 stycznia (środa) od godz.16.00 do 19.00. ZAPRASZAMY


Publiczna Szkoła Podstawowa
Przedszkole "Stokrotka"
w Wymysłowie

ul. Wesoła 43
27-415 Kunów

KONTAKT:
tel/fax: (41) 262-47-81
mail: spwymyslow@poczta.onet.pl
 
Ogółem: 527746
Dzisiaj: 42
On-line: 6

UWAGA: Na stronie wykorzystujemy pliki cookie, aby analizować ruch. Korzystając z niej zgadzasz się na to.

Optymalizacja dla Mozilla Firefox - rozdzielczość pozioma min 640px max 1900px                 Projekt: _DM_