KOMUNIKATY


Komunikat z dnia: 2020.03.24

Komunikat

KOMUNIKAT
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WYMYSŁOWIE

 

Na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 i 492),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

po uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę

ustala się następujący sposób pracy zdalnej szkoły w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.:

·               Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie będzie prowadzić kształcenie na odległość.

·               Rozpocznie się kontynuacja realizacji podstawy programowej.

·               Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów (w klasach IV-VIII), przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

·               Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

·               We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość będzie wykorzystywać adresy poczty elektronicznej uczniów lub ich rodziców/ opiekunów prawnych, a w razie potrzeby także numery telefonów uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych.

·               Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców/ opiekunów prawnych o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

·               Harmonogram zajęć zdalnych poszczególnych klas ustalony z nauczycielami będzie uwzględniał równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia, zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów (szczegółowe informacje znajdują się na stronie szkoły – Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci).

·               W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. Zatem każdy wychowawca w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi określi formy i zasady kontaktu i konsultacji nauczyciela z rodzicami/ opiekunami prawnymi i uczniami.

·               Wychowawcy przekażą uczniom i rodzicom/ opiekunom prawnym tygodniowy plan zajęć, który również będzie zamieszczony na stronie i profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebooku.

·               Nauczyciele mają obowiązek określić i poinformować rodziców/opiekunów prawnych, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

·               Nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców/opiekunów prawnych o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka w ramach zajęć rewalidacyjnych.

·               Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.

·               Szkolni pedagodzy pełnią dyżur dla uczniów i rodziców/ opiekunów prawnych w ustalonych przez siebie godzinach.

·               Wszyscy prowadzący zajęcia mają obowiązek ich dokumentowania według przyjętego wzoru.

 

Komunikat z dnia: 2020.03.22

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE PSP W WYMYSŁOWIE!

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19”.

Nowy dokument wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 roku. Sytuacja, w której jesteśmy wymaga od nas wszystkich zrozumienia, współpracy i  wsparcia naszych uczniów a Waszych dzieci. Ostatni tydzień pokazał, że wszyscy radzimy sobie realizując zdalną naukę. Uczniowie wspierani przez Rodziców, kierowani przez Nauczycieli, przy ścisłej współpracy z Wychowawcami wykonali bardzo dobrze powierzoną pracę. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania!

Do 25 marca 2020 roku pracujemy w domach tak jak dotychczas. Pod koniec tygodnia rozpoczynamy kształcenie na odległość, które umożliwi realizację podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. O ustalonych formach dalszej pracy Wychowawcy będą informować na bieżąco. Powodzenia! 

Komunikat z dnia: 2020.03.12

WAŻNE

W dniach od 12 do 13 marca br. w szkole zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Od 16 do 25 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Komunikat z dnia: 2020.03.11

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

·         poradni psychologiczno-pedagogicznych;

·         specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

·         młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

·         przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

·         szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

·         szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

·         zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;

·         12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

·         od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

·         poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

·         od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

·         poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

·         możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

·         w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

·         uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

·         od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

·         śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

·         ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

·         zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·         jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·         przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·         śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

·         pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

·         przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·         odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

·         przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

·         dziennik elektroniczny;

·         strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

·         mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

·         Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

·         Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Komunikat z dnia: 2020.02.26

Rekrutacja

Ruszyła rekrutacja do pierwszej klasy i do oddziału przedszkolnego.

Termin składania dokumentów od 24.02 do 16.03.2020 r.

Dokumenty dostępne są u wychowawców oddziału przedszkolnego
oraz na stronie szkoły.

Zapraszamy 

Komunikat z dnia: 2020.01.16

Spotkanie z Rodzicami

23 stycznia 2020 r. o godz. 16.30 - SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VIII

24 stycznia 2020 r. od godz. 16.00 do 19.00 - ZABAWA CHOINKOWA DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII (stroje karnawałowe mile widziane)

Komunikat z dnia: 2020.01.07

Koncert kolęd i pastorałek w kościele

12 stycznia 2020r. (niedziela) w Kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz. 12.00 odbędzie się msza święta w intencji śp. Danuty Chojnackiej oraz Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy

Komunikat z dnia: 2019.12.03

Spotkanie z Rodzicami

11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 16.10 odbędzie się Spotkanie z Rodzicami Uczniów kl. I-VIII

o godz .16.30 odbędą się "Jasełka" oraz Kiermasz ozdób świątecznych.
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2019.11.16

Wywiadówka

20 listopada (środa) godz. 16.30 - Spotkanie z Rodzicami uczniów kl. I - VIII.

ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2019.10.30

31 października 2019 r.

31 października 2019 r. (czwartek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Komunikat z dnia: 2019.10.07

Uwaga!

W czwartek 10 października 2019 r. odjazdy autobusu spod szkoły po lekcjach będą wcześniej o 1 godzinę, tj.  Boksycka o godz. 12:53, Karczma Miłkowska godz. 14.05

W piątek 11 października 2019 r. uczniów  obowiązuje strój galowy.

14 października 2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Komunikat z dnia: 2019.09.17

Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I – VIII odbędzie się 19 września 2019 r. (czwartek)  o godz. 16.30
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2019.09.13

Odjazdy autobusu szkolnego w poniedziałek 16 września

Uwaga!
W poniedziałek 16 września odjazdy autobusu spod szkoły po lekcjach będą wcześniej o 1 godzinę, tj.  Boksycka o godz. 12:53, Karczma Miłkowska godz. 13:57. Lekcje odbywają się normalnie.

Komunikat z dnia: 2019.09.08

Dożywianie dzieci

Dożywianie dzieci w przedszkolu i szkole rozpoczyna się od 10 września 2019 r. (od wtorku)

Komunikat z dnia: 2019.08.28

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 8.00 - ZAPRASZAMY

Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz. 7.00

Komunikat z dnia: 2019.08.28

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się dnia 02.09.2019r. o godz.8.00 - ZAPRASZAMY

Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz.7.00

Komunikat z dnia: 2019.08.21

Wyprawka dla pierwszoklasisty na rok szkolny 2019/2020

 • plecak/tornister
 • piórnik
 • zeszyty (w cienkie linie - czerwone i niebieskie), w kratkę
 • śniadaniówka + bidon
 • ołówek
 • temperówka
 • gumka
 • klej w sztyfcie
 • nożyczki z zaokrąglonymi końcami
 • kredki ołówkowe i świecowe
 • farby plakatowe + 2 pędzle o różnej grubości + pojemnik na wodę, fartuszek
 • mazaki
 • blok rysunkowy biały i kolorowy
 • blok techniczny biały i kolorowy
 • papier kolorowy (wycinanki)
 • bibuła kolorowa
 • plastelina
 • podkładka do plasteliny
 • 2 teczki z gumką (na prace plastyczne)
 • strój gimnastyczny (granatowe spodenki, biała koszulka, buty sportowe  na białej podeszwie, dres na chłodniejsze dni, skarpetki, worek)
 • obuwie na zmianę + worek
 • strój galowy

Komunikat z dnia: 2019.06.18

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 19.06.2019 r.

trasa I: Kunów - Boksycka - Wymysłów
PRZYWOZY - godz.7.45 - PSP w Wymysłowie
ODWOZY - Nie kursuje

trasa II - Kunów - Miłkowska Karczma - Wymysłów
PRZYWOZY - 7.15 - PSP w Wymysłowie
ODWOZY - godz. 10.25 - PSP w Wymysłowie

Komunikat z dnia: 2019.06.12

Koniec roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się dnia 19 czerwca (środa) o godz. 9.00 - ZAPRASZAMY

Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz. 8.00

Komunikat z dnia: 2019.06.11

Skrócone zajęcia lekcyjne

W dniach 12-18.06 autobus szkolny będzie odjeżdżał o godzinie:
11.53 - Boksycka
12.37 - Miłkowska Karczma

ZMIANA GODZIN LEKCYJNYCH
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.15 – 9.45
9.50 – 10.20
10.25 – 11.05
OBIAD 11.05-11.20
11.20 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
BEZ ZMIAN


Komunikat z dnia: 2019.06.11

Skrócone zajęcia lekcyjne

W dniach 12-18.06.2019 r. -  autobus szkolny będzie odjeżdżał o godzinie:
11.53 - Boksycka
12.37 - Miłkowska Karczma

ZMIANA GODZIN LEKCYJNYCH
800 – 830
835 – 905
915 – 945
950 – 1020
1025 – 1105
OBIAD 1105-1120
1120 – 1200
1205 – 1235
1240 – 1310

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
BEZ ZMIAN


Komunikat z dnia: 2019.05.30

ZMIANA GODZIN LEKCYJNYCH 31. 05. 2019 r. (PIĄTEK)

·          800 – 840

·          845 – 920

·          925 – 1000

·         1010 – 1050

·         1055 – 1130

OBIAD 1130 – 1150

·         1150 – 1230

·         1240 – 1320

·         1330 – 1415

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE I ODJAZDY AUTOBUSÓW BEZ ZMIAN

 


Komunikat z dnia: 2019.05.16

Spotkania z Rodzicami

Dnia 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami, uczniów jadących na wycieczkę w Bieszczady. O godz 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów kl.I - VIII
23 maja 2019 r. o godz. 13.00 - w ramach obchodów tygodnia zdrowia  - Zapraszamy rodziców na spotkanie z dietetykiem

Komunikat z dnia: 2019.04.11

INFORMACJA

15,16,17 kwietnia 2019 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Zajęcia dydaktyczne - odwołane

W dniu 12 kwietnia 2019 r. autobus spod szkoły w Wymysłowie na trasie Miłkowska Karczma - Janik - Wymysłów - Kunów odjeżdża o godz. 12:47. Kurs poranny bez zmian.
Autobus na trasie Wymysłów - Boksycka - Kunów -  odjazd spod szkoły - 12:00. Kurs poranny bez zmian.
W dniach 15,16,17 kwietnia autobus poranny na trasie Miłkowska Karczma - Janik - Wymysłów - Kunów bez zmian.
Kurs autobusu powrotnego dla dzieci klasy ósmej w godzinach:
15.04.2019 r. - godz.11:25
16.04.2019 r. - godz. 11:10
17.04.2019 r. - godz.10:55
Autobus na trasie Wymysłów - Boksycka - Kunów w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r. nie kursuje

Komunikat z dnia: 2019.04.04

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

poniedziałek 08.04.2019 r.,     wtorek 09.04.2019 r.,      środa 10.04.2019 r.

godz. 9:30 w Kościele pw. Chrystusa Nauczyciela (Kolonia Robotnicza)
Rodzice zobligowani są zapewnić opiekę dzieciom w drodze do kościoła i z kościoła do szkoły.
Od godz. 12:00 będą realizowane zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym planem.
SZKOŁA ZAPEWNIA CAŁODZIENNĄ OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ.
Prosimy o wcześniejsze powiadomienie czy dziecko w dniach 08-10.04.2019 r. będzie korzystało ze stołówki szkolnej
(obiady będą wydawane o godz. 11:30)

Komunikat z dnia: 2019.04.04

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

poniedziałek 08.04.2019 r.

wtorek 09.04.2019 r.
środa 10.04.2019 r.
godz. 9:30 w Kościele pw. Chrystusa Nauczyciela (Kolonia Robotnicza)
Rodzice zobligowani są zapewnić opiekę dzieciom w drodze do kościoła i z kościoła do szkoły.
Od godz. 12:00 będą realizowane zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym planem.
SZKOŁA ZAPEWNIA CAŁODZIENNĄ OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ.
Prosimy o wcześniejsze powiadomienie czy dziecko w dniach 08-10.04.2019 r. będzie korzystało ze stołówki szkolnej
(obiady będą wydawane o godz. 11:30)

Komunikat z dnia: 2019.03.12

WYWIADÓWKA

WYWIADÓWKA kl. I-VIII - 20 marca 2019 r. (środa) godz. 16.30 oraz SPOTKANIE RODZICÓW Z UDZIAŁEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY KUNÓW PANEM LECHEM ŁODEJEM.
Zapraszamy wszystkich rodziców.

Komunikat z dnia: 2019.01.23

PRZYPOMINAMY

28 stycznia 2019 r.(poniedziałek) - wyjazd dzieci z przedszkola i kl. I - IV do Starachowic. Zbiórka o godz. 8.00

Spotkanie z Rodzicami odbędzie się 30.01.2019 r. o godz. 16.30

ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2019.01.12

ODWOŁANY KONCERT W KOŚCIELE - 13.01.2019

Koncert kolęd i pastorałek w kościele - ODWOŁANY

Komunikat z dnia: 2019.01.07

"Koncert kolęd i pastorałek" w kościele

13 stycznia 2019 r. (niedziela) o godz. 9.30 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Św. odbędzie się "Koncert kolęd i pastorałek" w wykonaniu uczniów kl. I-VIII.

Serdecznie zapraszamy

Komunikat z dnia: 2018.12.06

Spotkanie z Rodzicami

12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 16.30 odbędzie się Spotkanie z Rodzicami uczniów kl. I - VIII
o godz. 17.00 zapraszamy na "Jasełka" oraz kiermasz ozdób świątecznych.

Komunikat z dnia: 2018.11.21

SPOTKANIE RADY RODZICÓW

21 listopada 2018 r. (środa) godz. 17.00 - SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KLAS I-III I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DO RADY RODZICÓW

Komunikat z dnia: 2018.11.19

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW

21 listopada 2018 r. (środa) - SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KLAS I-III I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DO RADY RODZICÓW

Komunikat z dnia: 2018.11.18

KARTKA URODZINOWA DLA ALANA!

Samorząd Uczniowski wraz pedagogiem szkolnym zapraszają wszystkich: uczniów, rodziców oraz nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie do włączenia się w akcję:
KARTKA URODZINOWA DLA ALANA! 
Alan to mały bohater z Mielca żyjący w spektrum autyzmu. 28 listopada obchodzi 4 urodziny :)   świętujmy razem z Nim i podarujmy chłopcu magiczną kartkę urodzinowąJ
Kartki prosimy przekazywać do pani: Anny Gębury i Wiolety Żelazowskiej w terminie do 23 LISTOPADA 2018 r.

 

Komunikat z dnia: 2018.11.08

12 listopada 2018 r.

12 listopada 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole i przedszkolu.

Komunikat z dnia: 2018.11.05

SPOTKANIE Z RODZICAMI

7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 16.30 - SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KL. I - VIII ORAZ UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI.

ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2018.10.28

2 listopada

2 listopada 2018 r. (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Komunikat z dnia: 2018.09.18

Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I – VIII odbędzie się 19 września 2018 r. (środa)  o godz. 16.30

ZAPRASZAMY


Komunikat z dnia: 2018.09.05

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 10 września 2018 r.

od 10 września 2018 r. 

trasa I: Kunów – Boksycka - Wymysłów

PRZYWOZY  

- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY 

- godz.13.53 - PSP w WYMYSŁOWIE

 

trasa II: Kunów - Miłkowska Karczma - Wymysłów

PRZYWOZY

-godz.7.15 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY

- godz.14.37 - PSP w WYMYSŁOWIE

Szczegółowy rozkład jazdy autobusu szkolnego z przystankami wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń. Prosimy o zapoznanie się.

 

Komunikat z dnia: 2018.08.31

Autobus szkolny

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 

 

3 września 2018 r.

trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów

 

PRZYWOZY  

- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY 

- godz.11.00 - PSP w WYMYSŁOWIE

 

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY

-godz.7.15 - PSP w Wymysłowie

ODWOZY

- godz.11.10 - PSP w WYMYSŁOWIE

 

4-7 września 2018 r.

trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY 

- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY 

-godz.12.30 - PSP w WYMYSŁOWIE 

 

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY 

- godz.7.15 - PSP w WYMYSŁOWIE

ODWOZY 

-godz.12.20 - PSP w WYMYSŁOWIE 

Szczegółowy rozkład jazdy autobusu szkolnego wraz z przystankami wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń.

Prosimy o zapoznanie się.

 

Komunikat z dnia: 2018.08.28

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się dnia 3 września 2018r. o godz.9.00 - ZAPRASZAMY
Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz.8.00

Komunikat z dnia: 2018.08.26

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA KLASY 1 27-31.08.2018

Zapraszamy uczniów kl.I na zajęcia adaptacyjne od godz. 8.30 do 10.00

Komunikat z dnia: 2018.06.21

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ 22 CZERWCA O GODZ. 9.00 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2018.05.15

Wywiadówka

22 maja 2018 o godz. 16.30 odbędzie się Spotkanie z Rodzicami uczniów kl. II - VII
o godz. 17.00 Zapraszamy na akademię z okazji "Dnia Matki"

Komunikat z dnia: 2018.04.27

Dni wolne

30 kwietnia, 2 maja, 4 maja - dni wolne od zajęć edukacyjnych.
Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Komunikat z dnia: 2018.04.06

Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas II - VII odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30

ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2018.03.26

Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna od 29.03 - 03.04.2018 r.

Komunikat z dnia: 2018.03.22

Autobus szkolny 23.03.2018 r.

W piątek 23 marca 2018 r. autobusy szkolne po zajęciach wyjeżdżają ze szkoły o 30 minut wcześniej.

Komunikat z dnia: 2018.03.14

Rekolekcje wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W KOŚCIELE POD WEZWANIEM CHRYSTUSA NAUCZYCIELA ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 19.03 - 21.03. 2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa) o godz. 9.00

Rodzice proszeni są o zapewnienie opieki dzieciom w drodze do i z kościoła.

Komunikat z dnia: 2018.03.09

SPOTKANIE Z RODZICAMI

SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI Z PRZEDSZKOLA ODBĘDZIE SIĘ 13.03.2018 r. o godz. 16.00
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2018.02.22

UWAGA! Zmiana planu na dzień 26.02.2018 r.

Zmiana planu na poniedziałek 26.02.2018 r. podany jest w zakładce "Dla Uczniów" (informacje bieżące)

Komunikat z dnia: 2018.02.22

UWAGA! Zmiana planu na dzień 26.02.2018 r.

Plan na poniedziałek  26.02.2018 r. podany jest w zakładce "Dla uczniów"

Komunikat z dnia: 2018.02.12

Ferie zimowe

Ferie zimowe od 12.02.2018 r. do 23.02.2018 r. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo -  wychowawcze w godz. od 9.00 do 13.00. W piątek 23.02.2018 r. świetlica nieczynna.

Komunikat z dnia: 2018.01.31

UWAGA! Zmiana terminu Balu Karnawałowego w Przedszkolu

BAL KARNAWAŁOWY w Przedszkolu - 5 lutego (poniedziałek) godz.16.30 - 18.30

ZABAWA CHOINKOWA dla Uczniów - 7 lutego (środa) godz. 17.00 - 19.00

ZAPRASZAMY


Komunikat z dnia: 2018.01.26

Wywiadówka

Spotkanie z Rodzicami uczniów kl.II - VII odbędzie się 30 stycznia 201 8r. (wtorek) o godz. 16.30
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.12.27

Zimowa przerwa świąteczna

Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów szkoły od 23 do 31 grudnia 2017 r.
2 stycznia 2018 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Komunikat z dnia: 2017.12.11

SPOTKANIE Z RODZICAMI

13.12.2017 r. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami klas II-VII. O godz.17.00 - "Jasełka" w wykonaniu uczniów oraz kiermasz ozdób świątecznych. SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Komunikat z dnia: 2017.10.29

SPOTKANIE Z RODZICAMI

7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz.16.30 odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów kl.II-VII
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.10.29

SPOTKANIE Z RODZICAMI

7 listopada (wtorek) o godz.16.30 odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów kl.II-VII
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.09.14

SPOTKANIE Z RODZICAMI

19 września 2017 r. o godz.16.30
Zapraszamy Rodziców uczniów kl. II - VII
na spotkanie

Komunikat z dnia: 2017.09.08

Rozkład jazdy autobusu szkolnego od 11 września 2017 r.

od 11 września 2017 r. 

trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY  
- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE
ODWOZY 
- godz.13.53 - PSP w WYMYSŁOWIE

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów
PRZYWOZY
-godz.7.15 - PSP w Wymysłowie
ODWOZY
- godz.14.37 - PSP w WYMYSŁOWIE
Szczegółowy rozkład jazdy autobusu szkolnego z przystankami wywieszony w szkole na tablicy ogloszeń
Prosimy o zapoznanie się.

Komunikat z dnia: 2017.09.01

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniach 04-08 września 2017 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 

4 września 2017 r.
trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów

PRZYWOZY  
- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE
ODWOZY 
- godz.10.40 - PSP w WYMYSŁOWIE

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów
PRZYWOZY
-godz.7.15 - PSP w Wymysłowie
ODWOZY
- godz.10.15 - PSP w WYMYSŁOWIE

5-8 września 2017 r.
trasa I: Doły Biskupie-Nietulisko Małe- Janik, ul. Sosnowa-Boksycka-Wymysłów-Kunów
PRZYWOZY 
- godz.7.45 - PSP w WYMYSŁOWIE
ODWOZY 
-godz.12.30 - PSP w WYMYSŁOWIE 

trasa II: Miłkowska Karczma-Janik-Wymysłów-Kunów
PRZYWOZY 
- godz.7.15 - PSP w WYMYSŁOWIE
ODWOZY 
-godz.12.20 - PSP w WYMYSŁOWIE 
Szczegółowy rozkład jazdy autobusu szkolnego wraz z przystankami wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń.
Prosimy o zapoznanie się.

Komunikat z dnia: 2017.08.25

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów szkoły i przedszkola odbędzie się dnia 4 września 2017r. o godz.9.00 - ZAPRASZAMY
Msza święta dla dzieci zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem Chrystusa Nauczyciela o godz.8.00

Komunikat z dnia: 2017.06.21

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I PRZEDSZKOLNEGO odbędzie się 23 czerwca (piątek) o godz. 9.00
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.05.21

WYWIADÓWKA

23 maja (wtorek) o godz.16.30 SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VI. O godz. 17.00 AKADEMIA Z OKAZJI DNIA MAMY. ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.05.13

UWAGA NA OPRYSK!

BOISKO NIECZYNNE DO ODWOŁANIA ZE WZGLĘDU NA REMONT.

UWAGA NA OPRYSK! GROZI ZATRUCIEM!

Komunikat z dnia: 2017.04.12

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Wiosenna przerwa świąteczna 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY
od 13-18 kwietnia 2017 r.

Komunikat z dnia: 2017.04.12

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów szkoły od 13-18 kwietnia 2017 r.

Komunikat z dnia: 2017.04.03

Spotkanie z rodzicami

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-VI 

ODBĘDZIE SIĘ 6 KWIETNIA 2017 r. (CZWARTEK) 
O GODZ. 16.30
ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 2017.03.28

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Św.

Ćwiczenia rekolekcyjne dla dzieci odbędą się w dniach 03,04,05 kwietnia 2017 r.w godz. 9.30 – 11.00

Rodzice proszeni są o zapewnienie opieki dzieciom w drodze do i z kościoła.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Świetlica jest czynna od godz. 6.30 – 16.30

Komunikat z dnia: 26.02.2017

SPOTKANIE - PRELEKCJA

02.03.2017r. o godz.16.30 odbędzie się prelekcja- "E-Uzależnienia - nadmierne korzystanie z internetu i gier komputerowych przez dzieci i młodzież. ZAPRASZAMY Spotkanie z wychowawcami klas dla chętnych rodziców.

Komunikat z dnia: 18.01.2017

WYWIADÓWKA

24.01.2017r.(wtorek) godz. 16.30 Spotkanie z Rodzicami ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 26.10.2016r.

31 października - Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Przedszkolne nieczynne. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Komunikat z dnia: 21.10.2016r.

Wywiadówka

25.10.2016r.(wtorek) godz. 16.30 Spotkanie z Rodzicami ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 16.09.2016

Wywiadówka

20.09.2016r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 22.08.2016r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole i przedszkolu odbędzie się 1 września o godz.9.00 1 września Przedszkole otwarte w godz. 7.30 - 16.30, od 2 września w godz. 6.30 - 16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 21.05.2016

Wywiadówka

dnia 24 maja(wtorek) o godz.16.30 - Wywiadówka, o godz. 17.00 - koncert z okazji Dnia Matki ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 30.03.2016r.

Wywiadówka

12.04.2016r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 01.03.2016r.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

PIĄTEK 11.03.2016 r. Godz. 9.30 - Msza święta z nauką dla dzieci SOBOTA 12.03.2016 r. DZIEŃ SPOWIEDZI GODZ. 15.00 – 18.00 Godz.14.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich NIEDZIELA 13.03.2016 r. Godz. 12.00 - Msza święta z nauką dla dzieci Rodzice proszeni są o zapewnienie opieki dzieciom w drodze do i z kościoła.

Komunikat z dnia: 11.01.2016r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI odbędzie się 14 stycznia (czwartek) o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 02.01.2016r.

Świąteczna przerwa zimowa

Przerwa świąteczna od 23.12.2015r. do 06.01.2016r

Komunikat z dnia: 1.12.2015

Wieczór kolęd i pastorałek

08.12.2015r. o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami klas I-VI. o godz.17.00 - Wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 25.10.2015r.

Wywiadówka

Spotkanie z Rodzicami kl.I-VI odbędzie się 27.10.2015r. o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 21.10.2015r.

Ślubowanie klasy I

Uroczyste Ślubowanie klasy I odbędzie się 27.10.2015r. o godz. 12.00 Uczniowie przychodzą do szkoły w strojach galowych i bez podręczników. Rodziców zapraszamy na godz.11.30

Komunikat z dnia: 07.09.2015

Zaproszenie na festyn

Stowarzyszenie PRZYJAZNA SZKOŁA i RADA RODZICÓW zapraszają na Festyn Rodzinny \" Święto Pieczonego Ziemniaka\", który odbędzie się 13.09.2015r. o godz.15.30

Komunikat z dnia: 17.08.2015r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Szkoła: 1 września o godz.9.00 Przedszkole: przedszkole pracuje w godz. 7.30 - 16.00 Nie ma uroczystego rozpoczęcia. Zapraszamy Rodziców na spotkanie 2 września o godz. 15.30 Od 2 września Przedszkole działa od 6.30 do 16.30

Komunikat z dnia: 24.06.2015r.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w szkole o godz.9.00, a w przedszkolu o 12.30 - ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 25.05.2015r.

Spotkanie z Rodzicami

Dnia 27 maja 2015r. o godz.16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami kl. I-VI oraz uroczysta akademia z okazji Dnia Matki.ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 07.04.2015r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI odbędzie się 15 kwietnia 2015r. o godz. 16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 12.03.2015 r.

Zaproszenie na Spotkanie Organizacyjne dotyczące nauki dzieci w klasie I

ZAPRASZAMY Rodziców dzieci 5 i 6 -letnich urodzonych w latach 2008 i 2009 na Spotkanie Organizacyjne dotyczące nauki dzieci w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 18 marca (środa) godz.15:00

Komunikat z dnia: 25.02.2015r.

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci w Parafii Chrystusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędą się od 9 do 11 marca 2015r. o godz. 9.00

Komunikat z dnia: 08.12.2014 r.

Wieczór kolęd i pastorałek

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie PSP w Wymysłowie zapraszają 10 grudnia o godz. 17.30 na \"Wieczór kolęd i pastorałek\" oraz kiermasz ozdób świątecznych.

Komunikat z dnia: 29.10.2014r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami kl. I-VI odbędzie się 5 listopada (środa)o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 07.09.2014r.

Zaproszenie na festyn

Stowarzyszenie PRZYJAZNA SZKOŁA i RADA RODZICÓW zapraszają na Festyn Rodzinny \" Święto Pieczonego Ziemniaka\", który odbędzie się 14.09.2014r. o godz.15.00

Komunikat z dnia: 01.09.2014

Spotkania z rodzicami

Spotkanie z rodzicami przedszkolaków - 3 września godz. 16.00 Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły - 10 września godz. 17.00 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 25.06.2014r.

Zaproszenie na festyn "Przedszkolne atrakcje na udane wakacje"

Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole "STOKROTKA" w Wymysłowie zapraszają na festyn "Przedszkolne atrakcje na udane wakacje" dnia 27 czerwca 2014r. w godz. 16.30 - 19.30

Komunikat z dnia: 26.05.2014r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VI odbędzie się 28 maja o godz.16.30 O godz. 17.00 - Uroczysta akademia z okazji Dnia Matki ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 19.03.2014r.

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VI odbędzie się 26 marca o godz.16.30 O godz. 17.30 - Spotkanie z Radą Rodziców

Komunikat z dnia: 07.03.2014r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2014/2015 17 marca 2014r. - 16 kwietnia 2014r. - przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami w przedszkolu 17 kwietnia 2014r. - 25 kwietnia 2014r. - postępowanie rekrutacyjne 28 kwietnia 2014r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Komunikat z dnia: 24.01.2014

Wywiadówka

Dnia 30.01.2014r (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów kl. I-VI. ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 29.11.2013

Jasełka

Dnia 11 grudnia 2013r. o godz.17.30 odbędą się "Jasełka" w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy

Komunikat z dnia: 29.10.2013

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami klas I-VI odbędzie się 6 listopada (środa) o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 11.09.2013

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-VI odbędzie się 18.09.2013r. o godz.16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 30.08.2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów i przedszkolaków odbędzie się 2 września o godz. 9.00 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 17.05.2013

Wywiadówka

22 maja 2013r. o godz.16.30 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki.Po występie zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas I-VI.

Komunikat z dnia: 22.03.2013

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami kl. I-VI odbędzie się 10.04.2013r. o godz. 16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 14.12.2012r.

Wieczór kolęd i pastorałek

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie PSP w Wymysłowie zapraszają 19 grudnia o godz. 17.00 na \"Wieczór kolęd i pastorałek\" oraz wystawę ozdób świątecznych. ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 02.11.2012

Wywiadówka

7 listopada o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami kl. I-VI ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 13.09.2012r.

FESTYN

Stowarzyszenie PRZYJAZNA SZKOŁA i RADA RODZICÓW zapraszają na Festyn rodzinny \" Święto Pieczonego Ziemniaka\", które odbędzie się 16.09.2012r. o godz.15.00

Komunikat z dnia: 11.09.2012r.

Spotkanie z rodzicami

12 września o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami kl. I-VI ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 29.08.2012

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/13

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/13 odbędzie się 3 września o godz. 9.00 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 27.06.2012r.

Festyn dla dzieci

Festyn „Przedszkolne atrakcje na udane wakacje” odbędzie się 29 czerwca w godz.16-19. ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 14.05.12r.

Wycieczka do Nowej Słupi

24 maja (czwartek) - wycieczka do Nowej Słupi klas 0-V na warsztaty edukacyjne (koszt wycieczki - 18zł)

Komunikat z dnia: 14.05.12r.

Uroczysta akademia z okazji Dnia Matki

23 maja (środa) o godz 16.30 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki oraz spotkanie z rodzicami uczniów kl.I-V

Komunikat z dnia: 26.03.2012r

Wywiadówka

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 28.03.2012r.(środa) o godz. 16.30 ZAPRASZAMY

Komunikat z dnia: 13.marca 2012r.

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne odbywają się w dniach 19-21marca Rodzice/prawni opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczeństwo podczas drogi do i z kościoła

Komunikat z dnia: 27.01.2012r.

Wywiadówka

1 lutego o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami klas I-V. Zapraszamy

Komunikat z dnia: 15.01.2012r.

Zabawa choinkowa

Zabawa Choinkowa odbędzie się 18 stycznia (środa) od godz.16.00 do 19.00. ZAPRASZAMY


Publiczna Szkoła Podstawowa
Przedszkole "Stokrotka"
w Wymysłowie

ul. Wesoła 43
27-415 Kunów

KONTAKT:
tel/fax: (41) 262-47-81
mail: spwymyslow@poczta.onet.pl
 
Ogółem: 452687
Dzisiaj: 14
On-line: 7

UWAGA: Na stronie wykorzystujemy pliki cookie, aby analizować ruch. Korzystając z niej zgadzasz się na to.

Optymalizacja dla Mozilla Firefox - rozdzielczość pozioma min 640px max 1900px                 Projekt: _DM_